На голову Новини Спадщина. Вінниччина в акварелях Наполеона Орди. Південний-схід області.(ФОТО)

Спадщина. Вінниччина в акварелях Наполеона Орди. Південний-схід області.(ФОТО)

1097
0

Скласти уявлення про тогочасні краєвиди допоможуть акварелі Наполеона Орди.

Цього разу на нас чекає подорож східною та південно-східною частиною Вінницької області, а саме: Іллінецьким, Немирівським, Тульчинським, Томашпільським, Ямпільським, Крижопільським, Піщанським, Тростянецьким, Бершадським і Теплицьким районами. 
Отож, вирушаємо в подорож!


Задля зручності орієнтування на місцевості, пропоную користуватися інтерактивними картами із зазначеними населеними пунктами/Для удобства ориентирования на местности, предлагаю пользоваться интерактивными картами с указанными населенными пунктами:
– карта Google (із прив’язкою до місцевості акварелей Наполеона Орди/с привязкой к местности акварелей Наполеона Орды)
– карта Яндекс

На нас чекають 32 малюнки Наполеона Орди із 25 мальовничих місцин Вінниччини

Перелік населених пунктів за районами (в дужках синім кольором зазначено нумерацію малюнків у цьому дописі)

Іллінецький район:
1. (1). Дашів
2. (2). Сорока (зображено могилу між селами Сорока і Кальник/изображено могилу между селами сорока и Кальник)

Немирівський район:
3. (3). Немирів
4. (4). Брацлав

Тульчинський район:
5. (5-6). Печера (2 акварелі)
6. (7-8). Тульчин (2 акварелі)
7. (9). Кирнасівка

Крижопільський район:
8. (10). Соколівка

Томашпільський район:
9. (11). Вербова
10. (12). Марківка
11. (13). Антопіль 
12. (14). Комаргород

Ямпільський район:
13. (15). Дзигівка
14. (16). Буша
15. (17). Оксанівка (колишня назва – Хлиминда/прежнее название – Хлиминда)
16. (18-19). Ямпіль (2 акварелі)
17. (20-21). Підлісівка (2 акварелі)

Піщанський район:
18. (22). Кукули
19. (23). Дмитрашківка
20. (24-26). Чорномин (3 акварелі)

Тростянецький район:
21. (27). Ободівка

Бершадський район:
22. (28). Бершадь
23. (29-30). Красносілка (2 акварелі)

Теплицький район:
24. (31). Завадівка
25. (32). Теплик (ескіз олівцем)

Вкотре нагадую, що усі зображення взято із сайту Національного музею у Кракові/Раз напоминаю, что все изображения взяты с сайта Национального музея в Кракове

Але годі вже базікати – час вирушати у мандри. А розпочне нашу подорож Іллінецький район/Но хватит болтать – время отправляться в путешествие. А начнет путешествии Ильинецкий район:
1.

Дашів – вигляд з ріки Соб на палац Ржевуських/Дашев – вид с реки Соб на дворец Ржевуских. (Daszów. Pałac Rzewuskich – widok od rzeki Sob)

2.

Могила біля села Сорока, край дороги на Кальник/Могила возле села Сорока, у дороги на Кальник. (Kalnik. Mogiła Soroka)

Залишаємо іллінецький край, та рухаємось далі. На черзі Немирівський район/Оставляем Иллинецкий край, и двигаемся дальше. На очереди Немировский район:
3.

Немирів – палац Строганових зі сторони парку/дворец Строгановых со стороны парка. (Niemirów. Pałac Strogonowów – widok od ogrodu)

4.

Брацлав – загальний краєвид із Південного Бугу/Брацлав – общий вид с Южного Буга. (Bracław. Widok ogólny miejscowości od rzeki Boh)

Звідси мандруємо вгору за течією Бугу в Тульчинський район/Отсюда путешествуем вверх по течению Буга в Тульчинский район:
5.

Печера – краєвид від річки Буг/Печера – вид от реки Буг. (Peczara. Widok ogólny doliny rzeki Boh)

6.

Печера – вигляд від Бугу на палац Потоцьких/Печера – вид от Буга на дворец Потоцких. (Peczara. Pałac Potockich – widok od rzeki Boh)

7.

Тульчин – палац Потоцьких. Вигляд із паркової сторони від річки Сильниця/Тульчин – дворец Потоцких. Вид с парковой стороны от реки Сильниця. (Tulczyn. Pałac Potockich)

8.

Тульчин – палац Потоцьких/Тульчин – дворец Потоцких. (Tulczyn. Pałac Potockich)

9.

Кирнасівка – садиба Дрогойовських/Кирнасовка – усадьба Дрогойовських. (Kirnasówka. Dwór Drohojewskich – widok od podjazdu)

Наступну зупинку робимо вже в Крижопільському районі/Следующую остановку делаем уже в Крыжопольском районе:
10.

Соколівка – садиба Бжозовських. Вигляд від ставу зі стайнею/Соколовка – усадьба Бжозовских. Вид от пруда с конюшней. (Sokołówka. Dwór Brzozowskich – widok od stawu z pawilonem chińskim)

Далі будемо мандрувати містами і селами Томашпільського району/Далее будем путешествовать по городам и весям Томашпольского района
11.

Вербова – палац Перловських та церква святого Митрофана/Вербовая – дворец Перловская и церковь святого Митрофана. (Werbowa [Wierzbowa]. Pałac Perłowskich i cerkiew p.w. św. Mitrofana)

12.

Марківка (Янушгрод) – руїни ратуші та церкваМарковка (Янушгрод) – руины ратуши и церковь. (Markówka [Jangrod, Januszgrod]. Ruiny ratusza i cerkiew – widok ogólny)

13.

Антопіль – вигляд із паку на палац Четвертинських/Антополь – вид с пачку на дворец Четвертинских. (Antopol. Pałac Czetwertyńskich – widok od ogrodu)

14.

Комаргород – краєвид міста від річки Русави/Комаргород – вид города от реки Русавы. (Komargród. Widok ogólny miejscowości od rzeki Rusawy)

Надалі переміщуємось до сусіднього Ямпільського району/В дальнейшем перемещаемся в соседнюю Ямпольского района

15.

Дзигівка – парафіяльний костел та палац Ярошинських/Дзыговка – костел и дворец Ярошинских. (Dzygówka. Kościół parafialnym i pałac Jaroszyńskich – widok ogólny)

16.

Буша – краєвид за рікою Мурафа/Буша – пейзаж за рекой Мурафа. (Busza. Widok ogólny miejscowości od rzeki Morachwy)

17.

Оксанівка (до 1966 року село мало назву Хлиминда) – краєвид долини ріки Дністер/Оксановка (до 1966 года село называлось Хлиминда) – вид долины реки Днестр. (Fleminda [Fleminga]. Widok ogólny miejscowości w dolinie rzeki Dniestr )

18.

Ямпіль – костьол Непорочного зачаття Діви Марії/Ямполь – костел Непорочного зачатия Девы Марии. (Jampol. Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny)

19.

Ямпіль – садиба Потоцьких/Ямполь – усадьба Потоцких. (Jampol. Dwór Potockich – widok od drogi dojazdowej)

20.

Підлісівка – вигляд на садибу Цибульських/Подлесовка – вид на усадьбу Цибульских. (Podlasówka. Dwór Cybulskich i cerkiew)

21.

Підлісівка – церква і садиба Цибульських/Подлесовка – церковь и усадьба Цибульских. (Podlasówka. Dwór Cybulskich i cerkiew

Надалі мандруємо населеними пунктами Піщанського району/В дальнейшем путешествуем населенных пунктов Песчанского района

22.

Кукули – садиба Долгоруцьких та Михайлівська церква/Кукули – усадьба Долгоруцьких и Михайловская церковь. (Dwór Dołgoruckich i cerkiew p.w. św. Michała – widok ogólny)

23.

Дмитрашківка – вигляд палацу Вінклерів зі сторони паркового фасаду/Дмитрашковка – вид дворца Винклер со стороны паркового фасада. (Dymitraszkówka. Pałac Winklerów – widok elewacji ogrodowej)

24.

Чорномин – бічний фасад палацу Чорноминських/Черномин – боковой фасад дворца Черномынской. (Czarnomin. Pałac Czarnomskich)

25.

Чорномин – палац Чорноминських/Черномин – дворец Черномынской. (Czarnomin. Pałac Czarnomskich)

26.

Чорномин – погляд на палац із парку/Черномин – взгляд на дворец из парка. (Czarnomin. Pałac Czarnomskich – widok od ogrodu)

Далі на нас чекає Тростянецький район/Далее нас ждет Тростянецкий район:
27.

Ободівка – вигляд від річки на палац Собанських/Ободовка – вид от реки на дворец Собанских. (Obodówka. Pałac Sobańskich – widok ogólny od rzeki)

Переміщуємось в східному напрямку до Бершадського району/Перемещаемся в восточном направлении Бершадского района:
28.

Бершадь – краєвид місцевості над річкою Дохна/Бершадь – вид местности над рекой Дохна. (Berszada. Widok ogólny miejscowości od rzeki Dochny)

29.

Красносілка – вигляд на палац Ліпковських від річки Буг/Красноселка – вид на дворец Липковская от реки Буг. (Krasnosiółka. Pałac Lipkowskich – widok ogólny od rzeki Boh)

30.

Красносілка – вигляд палацу Ліпковських від дороги/Красноселка – вид дворца Липковская от дороги. (Krasnosiółka. Pałac Lipkowskich – widok od podjazdu )

Завершувати нашу подорож будемо місцинами Теплицького району/Завершать наше путешествие будем местам Теплицкого района:

31.

Завадівка – палац Ліпковських та Хрестовоздвиженська церква – краєвид від Бугу/Завадивка – дворец Липковская и Крестовоздвиженская церковь – вид от Буга. (Zawadówka. Pałac Lipkowskich i cerkiew p.w. Podwyższenia Krzyża Św. – widok ogólny z rzeką Boh)

32.

Теплик – ескіз костьолу монастиря шаріток (Дочок милосердя)/Теплик – эскиз костела монастыря шариток (Дочерей милосердия). (Kościół i klasztor Szarytek – szkic)

m-a-d-m-a-x. livejournal

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я